Podvedomé nastavenia

Len málo ľudí si v bežnom živote uvedomuje, že pri akomkoľvek rozhodovaní nás ovplyvňuje každá farba, každý zvuk, každý tvar, každá vôňa atď...
Na základe týchto podnetov v nás nastávajú chemické reakcie, ktorých výsledkom sú EMÓCIE.

Tieto emócie sú prítomné pri každom našom rozhodovaní, pri každom našom kroku, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote.

Na základe tohto poznania svojim klientom ponúkam revolučný koncept FSAT (Farebno-slovná asociačná technika), ktorý meria emócie, návyky a postoje, pomocou farebnej škály ôsmich farieb.

Tento revolučný koncept využíva dlhoročné skúsenosti odborníkov v oblasti managementu, HR,  psychológie, medicíny, sociológie, štatistiky a IT.

Výhodou tohto konceptu je, že logickým zmýšľaním jednotlivca nie je možné reagovať na túto techniku, pretože je pomocou farieb zameraná výslovne na emocionálne nastavenie nášho podvedomia. Navyše tento asociačný test vie vyhodnotiť štylizáciu jednotlivca, to znamená, či jednotlivec svoje odpovede kontroloval alebo reagoval spontánne.

(FSAT) Farebno-slovná asociačná technika namiesto klasických dotazníkov alebo čísel meria pracovné a životné návyky pomocou farebnej škály.

Základom tejto projektívnej techniky sú asociačné podnety v podobe slov alebo obrázkov a škála ôsmich farieb. Asociačným spojením farby - slová / obrázky (logá, vizuály a reklamné spoty) dochádza k prirodzenej stimulácii neurónových dráh. Užívateľské rozhranie je tak jednoduché, že ho zvládnu aj malé deti. Nelimituje ľudí kultúrnymi rozdielmi, jazykom, vzdelaním, predchádzajúcimi skúsenosťami s meraním, či s odchýlkami farbocitu.

FSAT je kombinácia dvoch projektívnych techník používaných v psychológii už desiatky rokov a vedeckých poznatkov z oblasti neuro-vedy, medicíny, biológie, matematiky, sociológie, štatistiky a informačných technológii. Autorom BSA Techniky, ktorá funguje na neurobiologickom základe, je promovaný psychológ Jiří Šimonek, ktorý s touto technikou pracuje už od roku 1981. Finálnu podobu FSAT vytvoril tím pod jeho vedením v roku 1997, kedy sa historicky prvýkrát výsledky začali vyhodnocovať za pomoci počítačovej technológie. Od roku 2006 sa technika farebne slovných asociácií systematicky používa v oblasti vedenia ľudí.

ČO VIEME POMOCOU FSAT DEFINOVAŤ?

➜ Príčiny poklesu životnej energie v oblasti SEBAUVEDOMENIA
➜ Príčiny poklesu životnej energie v oblasti SEBARIADENIA
➜ Príčiny poklesu životnej energie v oblasti SEBAMOTIVÁCIE
➜ Príčiny poklesu životnej energie v oblasti SOCIÁLNEHO UVEDOMENIA
➜ Príčiny poklesu životnej energie v oblasti INTERPERSONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

Na základe tohto konceptu poznajte svoje podvedomé postoje k motivácii, životnej energii, proaktivite, komunikácii, stresu a ďalším ukazovateľom, ktoré priamo súvisia s obmedzením využitia Vášho potenciálu.